แบบฟอร์มกู้เงิน ต้องมีอะไรบ้าง เรื่องที่คุณควรรู้!

บางทีชีวิตก็เหมือนถูกเล่นตลก แต่เป็นตลกร้ายนะคะ เพราะทำให้เราต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตหลากหลายอย่าง ขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตให้มากค่ะ หากปัญหาที่พบเจอ จำเป็นต้องมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้อง การหายืมเงินหรือกู้เงินจากคนอื่นจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เมื่อมีการขอกู้เงิน ก็ต้องมีการทำสัญญาเป็นแบบฟอร์มกู้เงิน แต่ในเอกสารนั้นต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงด้วยนะคะ เพื่อประโยชน์ต่อตัวคุณเองในภายภาคหน้าที่จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

สัญญา ยืมเงิน ส่วน บุคคล

องค์ประกอบสัญญายืมเงิน – แบบฟอร์มกู้เงิน ต้องมีอะไรบ้าง?

การยืม คือ สัญญาชนิดหนึ่งระหว่าง ผู้ให้ยืม กับ ผู้ยืม โดยผู้ให้ยืมมีการส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ให้แก่ผู้ยืมได้ใช้สอยสินทรัพย์นั้น และมีการตกลงในการส่งมอบคืนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ให้ยืม ดังนั้นการกู้เงินหรือยืมเงิน จึงเป็นการยืมชนิดหนึ่ง ที่ผู้ให้ยืม ถือว่าเป็นผู้ให้กู้ ทำการส่งมอบเงินให้กับผู้ยืมหรือผู้ขอกู้ โดยตกลงจะส่งมอบคืนเมื่อไหร่ จะมีการกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมหรือไม่ก็ได้ และสัญญาจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ให้ยืมได้ส่งมอบเงินให้กับผู้ยืมเรียบร้อยแล้ว

การขอกู้ยืมเงิน สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

 1. การยืมเงินน้อยกว่า 2,000 บาท ยอดเงินนี้แม้จะไม่มีการทำเป็นสัญญา แต่ตกลงกันด้วยวาจา ก็ถือเป็นหลักฐานที่สามารถฟ้องร้องคดีกันได้
 2. การยืมเงินมากกว่า 2,000 บาท ยอดเงินดังกล่าวนี้ต้องมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถฟ้องร้องกันได้

เมื่อจะทำเป็นสัญญากู้เงิน ภายในเอกสารหรือสัญญานั้นต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วันเดือนปีที่ทำสัญญากู้เงิน
 2. ชื่อของผู้ให้กู้ และผู้กู้
 3. จำนวนเงินที่กู้ ต้องเขียนกำกับทั้งตัวเลขและตัวหนังสือคู่กัน และให้ยอดตรงกัน
 4. ระยะเวลาที่ชำระคืน (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
 5. ดอกเบี้ย ซึ่งไม่เกิน 15% ต่อปี แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเอาไว้ ให้ถือเอาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ใช้ในอัตรา 7.5% ต่อปี แต่หากเป็นสถาบันการเงิน กฎหมายให้อำนาจในการเรียกดอกเบี้ยสูงกว่านี้ได้ แต่ต้องเป็นไปตามประกาศของธนาคารที่กฎหมายรับรอง
 6. ผู้กู้ยืมต้องลงลายมือชื่อ กรณีพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยาน 2 คน

อายุความในการฟ้องร้องเรียกเงินตามสัญญากู้เงิน จะมีอายุความ 10 ปี เว้นแต่ในการกู้ยืมมีการกำหนดชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย แล้วแบ่งเป็นงวด ๆ จะมีอายุความ 5 ปี

แบบฟอร์มกู้เงิน

ทั้งนี้ ควรมีข้อระมัดระวังเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ ดังนี้

 1. ในการกู้เงิน ผู้กู้ ไม่ควรลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาด ควรต้องมีรายละเอียดในสัญญากู้เงินเบื้องต้นครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
 2. สัญญาต้องมี 2 ฉบับ สำหรับผู้ให้กู้ 1 ฉบับและผู้กู้ 1 ฉบับ ข้อความต้องเหมือนกัน
 3. ควรมีพยาน ของแต่ละฝ่ายลงลายมือชื่ออย่างละ 1 คน
 4. หากมีการชำระหนี้บางส่วน ต้องขอใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงิน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ให้กู้ว่าได้รับเงินจำนวนนั้นแล้ว
 5. เมื่อชำระหนี้หมดสิ้นแล้ว ต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ด้วย

หากกำลังมองหาแหล่งสินเชื่อ หรือผู้ที่ให้กู้เงิน ควรหาแหล่งที่น่าเชื่อถือ ถูกกฎหมาย ไว้ใจได้ ถ้ายังไม่รู้จะกู้ที่ไหนดี แนะนำให้ดูแหล่งให้สินเชื่อจากบทความของเรา ที่นี่ และขอให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้โดยเร็ว สามารถเป็นไทย ไม่มีหนี้กันนะคะ