การกู้เงินคนพิการ แหล่งเงินทุนกู้ได้ ไร้ดอกเบี้ย

สำหรับผู้พิการแล้ว ทางสังคมก็ถือได้ว่าเป็นผู้โชคร้าย เพราะอาจมีร่างกายหรือจิตใจที่ไม่ครบองค์ประกอบ การประกอบอาชีพก็ยิ่งมีความลำบากมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทว่าในความโชคร้ายก็ใช่ว่าจะไม่มีแสงสว่างเอาเสียเลย เพราะคุณยังสามารถทำเรื่องขอยื่นการกู้เงินคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการได้ รายละเอียดเป็นอย่างไร มาติดตามกันนะคะ

เงินช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการ

เงินกู้ยืมประกอบอาชีพคนพิการ – การกู้เงินคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้ออกระเบียบการขอกู้ยืมเงินของผู้พิการ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ ขอย้ำนะคะว่าเป็นการกู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เพราะหลังจากที่คุณทำเรื่องขอกู้เข้าไปแล้ว เมื่อเขาพิจารณาจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียด และเนื่องด้วยคิวที่ค่อนข้างยาว อาจใช้ระยะเวลาในการทำเรื่องค่อนข้างนาน (ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนแน่นอนค่ะ)

โดยวงเงินกู้จะให้กู้เป็นรายบุคคล คนละ 60,000 บาท หรือหากประสงค์จะขอกู้มากกว่านี้ ก็สามารถให้กู้ได้สูงสุดถึง 120,000 บาท ทั้งนี้จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไปค่ะ ในส่วนที่เป็นรายกลุ่ม คือมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อประกอบอาชีพชัดเจน ก็จะให้กู้ได้กลุ่มละ 1 ล้านบาท

ส่วนสำคัญสำหรับเงินกู้นี้ก็คือ ไม่มีดอกเบี้ย โดยมีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี ดังนั้น สมมติว่าคุณได้รับการกู้จำนวน 60,000 บาท เท่ากับผ่อนชำระคืนปีละ 12,000 บาท เมื่อคิดเป็นต่อเดือนก็คือเดือนละ 1,000 บาทเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเกินไป พอที่จะมีความสามารถในการชำระคืนได้

การกู้เงินคนพิการ

ผู้พิการที่ประสงค์จะยื่นกู้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการ อย่างแรกเลยต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

2. อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือต้องบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้ว

3. มีความจำเป็น ในการขอเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ

4. มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพในเรื่องที่กู้ยืม

5. มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

6. ไม่มีประวัติเสียหาย ในการกู้ยืมเงินจากกองทุน หรือหากมีก็ต้องดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุน ต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

8. มีความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ ต้องมีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้ และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน ในกรณีผู้ค้ำประกันนี้ สามารถใช้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ค้ำประกันให้ก็ได้ แต่บุคคลนั้นต้องมีเงินเดือนประจำ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย แต่หากบุคคลค้ำประกันเป็นผู้ติดเครดิตบูโร ตรงนี้อาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไปนะคะ

นอกจากนี้แล้ว ผู้พิการที่ทำเรื่องขอยื่นกู้นี้ ต้องให้ข้อความอันเป็นจริง ห้ามให้ข้อมูลเท็จเด็ดขาดค่ะ เพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจคุณกันด้วยนะคะ แน่นอนว่าถ้าสร้างหลักฐานหรือให้ข้อมูลเท็จ ก็จะไม่ได้รับการพิจารณาค่ะ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dep.go.th หรือโทร 02-3543388 ในวันและเวลาราชการค่ะ